Aquest projecte neix per fomentar la recuperació i transformació de contenidors marítims com a habitatges socials i equipaments, aplicant criteris de sostenibilitat

El departament d’edificació i obra civil de l’institut Provençana l’ha desenvolupat, a partir d’una iniciativa de Julio Martínez Alcalde que ha dedicat part de la seva trajectòria professional a iniciatives vinculades a l’economia social.

En conseqüència les propostes presentades s’orienten a l’àmbit de l’economia col·laborativa amb finalitats socials, vehiculades des del món educatiu de la Formació Professional.

Al tractar-se d’un projecte de reciclatge de contenidors marítims, es també un projecte ecològic orientat a l’economia social i solidària. Els edificis s’han projectat segons criteris d’arquitectura bioclimàtica i donen resposta a les demandes vigents d’eficiència energètica. Les solucions constructives projectades permeten que la seva construcció es pugui realitzar de forma industrialitzada.

El projecte s’està desenvolupant amb els alumnes dels graus superiors de Projectes d’Edificació i d’Obra Civil, a través dels mòduls formatius de projectes, en una experiència d’innovació educativa en l’àmbit de la formació professional.

Els dissenys dels immobles que es presenten en aquest web a nivell de projecte bàsic, van ser desenvolupats amb tecnologia BIM pels alumnes del curs 2016-17, mentre que els del curs vigent ho han fet a nivell de projecte executiu amb la finalitat de permetre la construcció d’un prototip d’experimentació d’un petit equipament d’ús social que es pugui ubicar en un espai públic d’un municipi.

Amb aquesta experiència, es dissenyaran els continguts curriculars per a la formació dels oficis necessaris per la transformació dels contenidors, amb la intenció que es pugui aprofitar i replicar l’experiència a altres llocs on es donin les condicions adequades a través d’entitats d’economia social i solidària per a la producció dels immobles.

Actualment hem incorporat aquest projecte a una iniciativa molt ambiciosa d’inter-cooperació mediterrània a través de la cooperativa europea IESMED (Innovació i Economia Social en la Mediterrània), que pretén la construcció d’una cadena de valor solidària i socialment innovadora al voltant del reciclatge de contenidors marítims en desús.

Dades de partida

El sector de la construcció és responsable d’un alt percentatge de les emissions de CO2 a l’atmosfera i de la generació de residus.

Aproximadament una quarta part del consum energètic total es produeix als habitatges.

Es calcula que al mon hi ha 1.600 milions de persones que no tenen un habitatge adequat.

El problema de l’atur i l’accés a l’habitatge son dos problemes relacionats que es presenten conjuntament i es retro-alimenten.

Hi ha uns disset milions de contenidors intermodals al mon. A més, s’estima que uns quants milions d’aquests contenidors han sigut abandonats degut al cost de enviar-los de tornada al seu port de partida, generant un altre problema de residus.

Actualment hi ha moltes experiències de construccions realitzades a partir de contenidors marítims.

Objecte del projecte

Dissenyar habitatges socials i petits equipaments utilitzant com a base contenidors marítims, aplicant criteris mediambientals de sostenibilitat i amb un procés de construcció industrialitzat i el més simple possible.

Dissenyar la formació en oficis necessària per a la producció dels immobles.

Construir un prototip on experimentar les diferents solucions constructives proposades, millorar el disseny i calcular els costos.

Crear i/o fomentar la creació d’entitats d’economia social i solidaria per a la producció dels immobles.

Permetre l’exportació i la rèplica de l’experiència en aquells llocs del mon on es donin les condicions adequades, com per exemple Tunísia: alt nombre de contenidors abandonats, sectors de la població amb alts índexs d’atur i dificultats d’accés a un habitatge digne.

Els nostres projectes

Projecte educatiu

El projecte "Contenidors Blaus" es també un projecte de experimentació e innovació educativa en l'àmbito de la formació professional...

Equipament - Ludoteca

Aquesta ludoteca infantil pretén crear un espai acollidor i funcional que es pugui integrar en un parc o jardí urbà...

Equipament - Centre social

El projecte pretén ser un punt generador d'activitats relacionades amb la plaça i el barri...

Equipament - Co-Working

El projecte pretén crear una sèrie d'espais flexibles i inspiradors que ajudin els emprenedors en l'inici de la seva activitat...

Habitatge tipus 1

Aquesta tipologia correspon a un habitatge unifamiliar pensada per a un entorn rural, sense pressió urbanística i amb disponibilitat de sòl...

Habitatge tipus 2

La tipologia d'aquesta forma d'agrupació es correspon amb la d'habitatges unifamiliars en filera, amb la particularitat que poden ampliar-se...

Habitatge tipus 3

Aquesta proposta d'habitatge unifamiliar en filera està formada amb dos contenidors de 40' separats un metre entre ells...

Habitatge tipus 4

Es tracta d'una agregació vertical de PB + 2 i amb accés a la planta coberta, aprofitant que ho permet la pròpia estructura dels contenidors...

Implantació urbana

Utilitzant les diferents tipologies d'habitatges projectats, s'ha realitzat una proposta d'implantació urbana amb la creació d'un nou barri...