Habitatges socials

En aquesta fase i a partir de les dades obtingudes en la recerca d’informació, els alumnes van elaborar diferents propostes, tan d’agrupació com de distribució interior per diferents tipologies d’habitatges segons major o menor grau de densitat.

Un cop triades les alternatives que millor resolien els criteris inicials, es va iniciar el procés de redacció i desenvolupament del projecte a nivell bàsic, concretant-se amb la documentació que es presenta més endavant amb les corresponents vistes en planta, secció i renders.

També es va estudiar la implantació urbana de les tipologies proposades, en una possible localització concreta, en aquest cas a la ciutat de Sidi Bouzid a Tunísia.

Habitatge T1

BCP H T1 Volumetria

Aquesta tipologia correspon a un habitatge unifamiliar pensat per un entorn rural, sense pressió urbanística i amb disponibilitat de sòl. A partir d’aquesta premissa, s’ha projectat un habitatge de tipologia de casa-pati amb 2 contenidors de 40’ i un de 20’ que permet obtenir un habitatge format per estar-menjador-cuina, tres dormitoris i un bany.

Amb aquesta distribució es generen dues zones clarament diferenciades, una de dia i una altra de nit, que es corresponen aproximadament amb la disposició en forma de “T” dels contenidors. Aquesta disposició genera dos patis laterals destinats a accés, oci, hort i jardí. Per tal de poder regar el petit hort i el jardí de forma sostenible, està prevista la instal·lació d’un aljub.

Habitatge T2

La tipologia d’aquesta forma d’agrupació és correspon amb la d’habitatges unifamiliars en filera, amb la particularitat que poden ampliar-se en funció del nombre de residents. L’habitatge mínim consta de dos contenidors de 40’ separats per un pati central amb dos dormitoris, bany, cuina i menjador-estar. L’accés als habitatges es realitza a través del pati central i un petit rebedor que distribueix a banda i banda les zones de dia i de nit.

La clau d’aquesta proposta és que la zona de nit es pot ampliar, afegint fins a tres contenidors per satisfer les necessitats habitacionals. L’increment de preu d’aquesta agregació seria el corresponent al cost de cada nou contenidor i l’obertura dels passos entre ells.

Habitatge T3

Aquesta proposta d’habitatge unifamiliar en filera està format amb dos contenidors de 40’ separats un metre entre ells, de forma que es genera un passadís central de distribució. Aquest fet facilita la creació d’una lluerna d’il·luminació longitudinal i ventilació creuada. Un altre característica d’aquesta proposta és que els dos contenidors també estan desplaçats un respecte de l’altre, de forma que es generen dos patis als extrems, un d’accés a l’habitatge i l’altra privat pels dormitoris.

A l’igual que a les tipologies anteriors, la disposició dels contenidors  permeten la diferenciació entre la zona de dia amb el menjador-estar i cuina i la zona de nit amb dos dormitoris i bany. Aquest habitatge s’ha inspirat en el R4HOUSE de l’arquitecte Luis de Garrido.

Habitatge T4

Aquesta tipologia pretén una major ocupació del sòl i en conseqüència densitat més alta que les propostes anteriors. Es tracta d’una agregació vertical de PB+2 i amb accés a la planta coberta, aprofitant que ho permet la pròpia estructura dels contenidors.

L’agrupació en planta és de 4 habitatges en forma de ¨H ¨ i cada habitatge està format per dos contenidors  de 40’. El nucli de comunicació vertical està previst realitzar-lo amb estructura metàl·lica. Els habitatges són de tres dormitoris, amb menjador-estar, cuina i cambra de bany.

Proposta d'implantació urbana

Utilitzant les diferents tipologies d’habitatges projectats, s’ha realitzat una proposta d’implantació urbana amb la creació d’un nou barri situat a la ciutat de Sidi Bouzid, al centre de Tunísia. Els habitatges s’han barrejat coherentment segons la seva pròpia forma d’agregació, generant una major riquesa compositiva i urbanística.

Els habitatges en bloc s’han disposat al llarg dels dos eixos principals, a una major separació per generar més espais públics. En canvi, els habitatges unifamiliars adopten una configuració més extensiva, apropiant-se del territori.